सूचना फलक..!

 

वार्षिक सभा नोटीस

स्वामी स्वरुपानंद सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रत्नागिरी जिल्हा

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

(फक्त सभासदांकरिता)

 

स्वामी स्वरुपानंद सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रत्नागिरी जिल्हा या संस्थेच्या सभासदांची तीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार दि.३१/०८/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता, रत्नागिरी जिल्हा नगर वाचनालय हॉल, जयस्तंभ, रत्नागिरी येथे पुढील विषयांचा विचार करण्यासाठी बोलाविण्यात येत आहे. कृपया सभेला सर्व सभासदांनी वेळेवर उपस्थित रहावे, ही विनंती.

सभेपुढील विषय

१) दि.०८/०७/२०१८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.

२) दि.०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ या वर्षाचा अहवाल, ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक वाचून मंजूर करणे. (पत्रके संस्थेच्या सूचनाफलकावर लावलेली आहेत व वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहेत.)

३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७५(२) मधील तरतुदींना अधिन राहून संस्थेने व्यवस्थापक समिती सभासदांना व त्यांचे कुटुंबियाना दिलेली कर्जे व वसूली पत्रकांची नोंद घेणे.

४) नफा वाटणी करणे व भागधारकांना लाभांश देणेबाबत विचार करणे.

५) सन २०१९-२०२० साठीचे अंदाजपत्रकास मंजूरी देणे.

६) सन २०१८-२०१९ या वर्षाच्या वैधानिक लेखा परीक्षणाच्या अहवालाची नोंद घेणे.

७) मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षणाचा दोष दुरुस्ती अहवालाची नोंद घेणे.

८) सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीचे लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे.

९) थकीत कर्जांचे निर्लेखन करणेबाबत विचार करणे.

१०) प्रशिक्षण/कर्ज/गुंतवणूक/वसुली/कार्यविस्तार इ. तत्सम विषयाबाबतच्या वार्षिक धोरणांना मान्यता देणे.

११) मा. अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्यावेळी आलेल्या विषयांसंबंधी विचार करणे.

 

 

दि.  १२/०८/२०१९      व्यवस्थापक मंडळाच्या अनुज्ञेने

                                श्री.मोहन हरी बापट

                                     व्यवस्थापक

टीप :

१) ज्या सभासदांना सभेपुढे विषय/ठराव मांडावयाचे असतील त्यांनी सूचक/अनुमोदक यांचे नावासह कार्यालयात दिनांक २४/०८/२०१९ पर्यंत पाठवावेत. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा/सूचनांचा विचार करणे शक्य होणार नाही.

२) गणसंख्येअभावी सभा तहकूब झाल्यास सभेचे काम अर्ध्या तासानंतर त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी सुरु होईल. त्यास गणपूर्तीची आवश्यकता असणार नाही.

३) संस्थेची आर्थिक पत्रके संस्थेचे सुचनाफलकावर प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. तसेच संस्थेचे वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहेत.